Quin tipus d'aplicacions poden consumir l'API?
+-

Actualment l’API suporta aplicacions de banda de servidor, és a dir, no es pot consumir directament des d’un navegador.
Amb això s’augmenta la seguretat ja que l’API KEY no queda exposada als clients de l’aplicació, i a més s’evita que els consums creixin en funció del nombre d’usuaris d’aquesta, sempre i quan el servidor implementi un sistema de caché (que és del tot recomanable).

Per què autenticació i control de quotes?
+-

La infraestructura necessària per l’API és complexa i costosa de mantenir. Per tant, s’ha optat per implementar un sistema d’autenticació i control de consums per tal de garantir un ús adequat de la mateixa.

Quin format de dates utilitza l'API?
+-

Alguns dels recursos de L’API fan servir una notació estàndar per les dates, definida per l’ISO 8601. Segons aquesta s’han de representar amb el format aaaa-mm-ddThh:mmZ, on la Z indica que es representen sempre en sistema UTC (Temps Universal Coordinat). Així per exemple el dia 30 de Gener del 2017 a les 12:30 hora local a Catalunya, es representaria com 2017-01-30T11:30Z.