El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) s’ha compromès a fer accessibles els seus webs de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://apidocs.meteocat.gencat.cat/

Taula de continguts

 1. Situació de compliment
 2. Contingut no accessible
 3. Preparació de la present declaració d’accessibilitat
 4. Observacions i dades de contacte

Situació de compliment

Aquest lloc web és no conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 • Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:
  • El lloc web té imatges, mapes i gràfics sense texts alternatius.
  • El contrast de color no acompleix els requeriments necessaris en alguns elements i texts.
  • S’ha fet us del color per transmetre informació sense que s’ofereixi una alternativa.
  • L’estructura d’encapçalaments de les pàgines conté alguns salts en la seva jerarquia.
  • El redimensionament del text pot fer que alguns continguts es superposin.
  • El focus del teclat no sempre és visible.
  • No tots els enllaços contenen informació contextual suficient
  • No s’ofereix cap mecanisme per saltar blocs repetitius de les pàgines
  • No es disposa de múltiples vies per trobar els continguts (mapa web, cercador o similars).
  • La navegació no sempre és coherent per a l’usuari.
  • El contingut canvia quan l’usuari introdueix dades i no se li notifica.
  • Les etiquetes poden no ser comprensibles per a tots els usuaris.
  • En alguns formularis no es notifiquen els errors a l’usuari quan els emplena i tampoc se li ofereixen suggeriments per corregir-los.
  • El validador automàtic del W3c indica que existeixen errors en el codi HTML.
  • Alguns elements interactius no són accessibles per als lectors de pantalla.
  • L’actualització de continguts no sempre és accessible

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 17 de maig de 2021.

El mètode utilitzat per preparar la declaració va ser l’auditoria d’accessibilitat externa duta a terme per la consultora en accessibilitat web TOTHOMweb.

Darrera revisió de la declaració: 17 de maig de 2021

Observacions i dades de contacte

Comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), a través de la següent bústia de contacte.

Per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) cal accedir al tràmit “Continguts accessibles al web” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa”.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, i sol·licitar
informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, es pot iniciar al tràmit “Continguts accessibles al web” a través de la modalitat “Reclamar una sol·licitud”.

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, pots iniciar una reclamació per

 • conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
 • instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
 • exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.