Dades de Predicció

L’API REST de l’SMC ofereix diversa informació sobre predicció meteorològica. L’usuari pot accedir a una descripció de l’evolució temporal i la distribució espacial de les variables d’interès en diferents àmbits.

La Predicció General de Catalunya permet obtenir una visió global de quina és la predicció meteorològica de l’SMC per tot el territori català, en un dia concret, amb un horitzó de predicció de tres dies.

Aquesta informació s’actualitza a les 8:00 h, 11:30 h i 19:00 h, aproximadament.

Estructura de les dades

Per a cada dia de predicció, hi ha 2 blocs temporals (matí i tarda), i un bloc amb 5 variables que descriuen els aspectes més rellevants de la predicció. Cadascun dels blocs temporals correspon a un mapa de Catalunya, i es compon d’una tendència de la temperatura i d’un conjunt de símbols meteorològics i marítims (per exemple: sol, cobert, boira, pluja, marejol …).

Tendència de la temperatura

Una tendència es compon d’un tipus i un valor. Hi ha 3 possibles tipus:

Tipus Descripció
tg Tendència temperatura
tx Tendència temperatura màxima
tn Tendència temperatura mínima

Els valors poden ser 0, 1 i -1. El valor 0 indica que les temperatures es mantindran sense canvis, el valor 1 que augmenten i els valor -1 que disminueixen.

Símbols

Els símbols estan agrupats segons els seus tipus: Estat del cel, Estat de la mar o Vent. Cada símbol, exceptuant els de vent, es compon del seu codi i les seves coordenades geogràfiques latitud/longitud. Si el símbol és de vent no disposa de codi, però sí de tres atributs: direcció, velocitat i Beaufort. Els dos últims atributs donen informació de la força del vent.

Per saber a què corresponen aquests codis de símbols s’ha de consultar el següent recurs de l’API:
Metadades de símbols

A continuació hi ha un exemple d’una possible representació de la Predicció General de Catalunya on es poden observar els diferents símbols i les tendències:

 

Variables

Com s’ha comentat prèviament, una predicció general també disposa d’un objecte anomenat “variables”, amb descripcions en format text de 5 aspectes de la predicció:

 • Estat del cel,
 • precipitacions,
 • temperatures,
 • visibilitat i
 • vent
A l’apartat de Predicció general del web oficial del Servei Meteorològic de Catalunya hi ha una representació de la predicció.
La Predicció Comarcal permet obtenir quina és la predicció meteorològica de l’SMC a les capitals de comarca, en un dia concret, amb un horitzó de predicció de tres dies. La informació s’actualitza a les 15 hores.

Estructura de les dades

Per a cada dia de predicció, la Predicció Comarcal conté 4 blocs d’informació: matí, tarda, màxima i mínima del dia.

Matí i Tarda

Els blocs matí i tarda es componen d’un conjunt d’informació agrupada segons el seu tipus: estat del cel, calamarsa i precipitació.

Símbols d’estat del Cel

Es componen d’un codi de comarca i un codi de símbol. Per saber a què corresponen aquests codis s’ha de consultar les següents operacions de l’API:

Símbols de Calamarsa

Es componen d’un codi per identificar la comarca i d’un nivell de probabilitat d’ocurrència. El nivell pot tenir els següents valors:

Valor Descripció
1 No se’n espera
2 Possible (10-30%)
3 Probable (30-70%)
4 Molt probable (>70%)
Informació de Precipitació

Els símbols de precipitació es componen de 4 atributs: codi de comarca, probabilitat, intensitat i acumulació.

La probabilitat pot tenir els següents valors:

Valor Descripció
1 No se’n espera
2 No es descarta (<10%)
3 Possible (10-30%)
4 Probable (30-70%)
5 Molt probable (>70%)
Si el valor de l’atribut probabilitat és igual a 1, vol dir que no s’esperen precipitacions. En aquest cas els valors d’intensitat i acumulació sempre seran inexistents (nulls).

L’acumulació pot tenir els següents valors:

Valor Descripció
1 Inapreciable: quantitats de menys de 0,1 mm en 24 hores
2 Minsa: quantitats de fins a 5 mm en 24 hores
3 Poc abundant: quantitats superiors a 5 mm i de fins a 20 mm en 24 hores
4 Abundant: quantitats superiors a 20 mm i de fins a 50 mm en 24 hores
5 Molt abundant: quantitats superiors a 50 mm i de fins a 100 mm en 24 hores
6 Extremadament abundant: quantitats superiors a 100 mm en 24 hores

La intensitat pot tenir els següents valors:

Valor Descripció
1 Feble: quantitats inferiors a 3mm en 30 minuts
2 Moderada: quantitats entre 3mm i 20 mm en 30 minuts
3 Forta: quantitats entre 20 mm i 40 mm en 30 minuts
4 Torrencial: quantitats superiors a 40 mm en 30 minuts

Màximes i Mínimes

Els valors de temperatura màxima i mínima es componen d’una llista de símbols amb dos atributs: id comarca i temperatura. La unitat de la temperatura és el ºC.

A l’apartat de Predicció general del web oficial del Servei Meteorològic de Catalunya hi ha una representació de la predicció comarcal un cop s’amplia el mapa de Catalunya.
L’SMC té la responsabilitat de generar els avisos de Situació Meteorològica de Perill (SMP). Aquesta informació està disponible en temps real mitjançant un conjunt de recursos que ofereix l’API del SMC.

Estructura de les dades

L’API permet consultar un episodi meteorològic de perill mitjançant el seu codi d’episodi. Aquesta informació s’ha estructurat de la següent manera: un episodi està format per un estat, un meteor i una llista d’avisos d’SMP. Els avisos de SMP poden ser de quatre tipus: preavís, avís, avís d’observació i avís de temps violent.

Preavís

Un preavís consisteix en una descripció general en format text d’una Situació Meteorològica de Perill prevista a partir del 4rt dia de predicció.

Avís

Un avís s’actualitza diverses vegades durant l’episodi i l’API mostra la darrera actualització, i per tant la vigent.

Cada dia d’avís conté 4 períodes de 6 hores (00-06, 06-12, 12-18, 18-24), i en cadascun d’aquests períodes i per cada comarca s’indica la probabilitat d’ocurrència del fenomen avisat.

Avís d’Observació

Un avís d’observació es genera quan s’observa la superació d’un llindar a través de les diferents eines de vigilància.

Consisteix en la identificació de la comarca o comarques on s’ha observat la superació, i la predicció meteorològica de les comarques que es poden veure afectades pel fenomen a curt termini.

Avís de Temps Violent

Un avís de temps violent s’emet quan es preveu la possibilitat que es produeixi algun fenomen meteorològic de caràcter convectiu que pot causar danys materials o posar en risc la vida de les persones. S’entén per Temps Violent: pedra > 2 cm, tornados o mànegues, esclafits i ratxes de vent > 25 m/s.

Aquests avisos, tenen una vigència de dues hores des de la seva emissió i es defineixen dues probabilitats: alta (probabilitat d’ocurrència de més del 70 %) i mitjana (probabilitat d’ocurrència d’entre el 30 i el 70 %). Les zones avisades habitualment seran agrupacions de comarques, però cal tenir present que el temps violent sovint afectarà només un o alguns municipis amb avís, ja que es tracta de fenòmens meteorològics molt locals.

Possibles valors

Alguns dels atributs retornats a la resposta JSON no són auto-explicatius, i per tant requereixen d’un aclariment sobre els seus possibles valors.

Les dates de l’API s’expressen en el format establert per la ISO 8601. Per exemple, el dia 30 de Gener del 2017 a les 12:30h quedaria representat per “2017-01-30T12:30Z”.

Altres valors:

 • Estats dels episodis: Obert, Finalitzat, Cancel·lat
 • Estats dels avisos: Vigent, Ampliat, Esborrany
 • Meteors: Acumulació de Pluja, Intensitat de Pluja, Vent, Calor, Fred, Estat de la Mar, Neu, Calor Nocturna
 • Distribució Geogràfica: Local (afecta menys d’un 30 % de la zona esmentada), Extensa (afecta entre un 30 % i un 70 % de la zona), General (afecta més d’un 70 % de la zona).
 • Representatiu: Valor 1 o 2, indica quins dels dos llindars és el representatiu, el llindar baix, 1, o el llindar alt, 2.
 • Perill per cada comarca i període 6-horari: Valor 1-6, indica el grau de perill de la comarca afectada
 • Auxiliar: Valors true o false. True indica que el llindar és auxiliar i false que és un llindar principal. El llindar auxiliar indica que afecta a la comarca indicada.

Els avisos actius corresponen a episodis oberts i avisos vigents.

Llindars:

Nom Llindar Nivell Nom Meteor
Intensitat > 20 mm / 30 minuts 1 Intensitat de pluja
Intensitat > 40 mm / 30 minuts 2 Intensitat de pluja
Acumulada > 100 mm /24 hores 1 Acumulació de Pluja
Acumulada > 200 mm /24 hores 2 Acumulació de Pluja
Ratxa màxima > 20m/s 1 Vent
Ratxa màxima > 25m/s 1 Vent
Ratxa màxima > 30m/s 1 Vent
Ratxa màxima > 30m/s 2 Vent
Ratxa màxima > 35m/s 2 Vent
Ratxa màxima > 40m/s 2 Vent
Fred intens 1 Fred
Fred molt intens 2 Fred
Calor intensa 1 Calor
Calor molt intensa 2 Calor
Calor nocturna intensa 1 Calor nocturna
Calor nocturna molt intensa 2 Calor nocturna
gruix >= 0 cm fins el nivell del mar 1 Neu
gruix > 5 cm fins el nivell del mar 2 Neu
gruix >= 0 cm a cotes > 100 metres 1 Neu
gruix > 5 cm a cotes > 100 metres 2 Neu
gruix >= 0 cm a cotes > 200 metres 1 Neu
gruix > 5 cm a cotes > 200 metres 2 Neu
gruix > 2 cm a cotes > 300 metres 1 Neu
gruix > 15 cm a cotes > 300 metres 2 Neu
gruix > 2 cm a cotes > 400 metres 1 Neu
gruix > 15 cm a cotes > 400 metres 2 Neu
gruix > 2 cm a cotes > 500 metres  1  Neu
gruix > 15 cm a cotes > 500 metres  2  Neu
gruix > 5 cm a cotes > 600 metres  1  Neu
gruix > 20 cm a cotes > 600 metres  2  Neu
gruix > 5 cm a cotes > 700 metres  1  Neu
gruix > 20 cm a cotes > 700 metres  2  Neu
gruix > 10 cm a cotes > 800 metres  1  Neu
gruix > 30 cm a cotes > 800 metres  2  Neu
gruix > 10 cm a cotes > 900 metres  1  Neu
gruix > 30 cm a cotes > 900 metres  2  Neu
gruix > 20 cm a cotes > 1000 metres  1  Neu
gruix > 50 cm a cotes > 1000 metres  2  Neu
gruix > 20 cm a cotes > 1100 metres  1  Neu
gruix > 50 cm a cotes > 1100 metres  2  Neu
gruix > 20 cm a cotes > 1200 metres  1  Neu
gruix > 50 cm a cotes > 1200 metres  2  Neu
gruix > 20 cm a cotes > 1300 metres  1  Neu
gruix > 50 cm a cotes > 1300 metres  2  Neu
gruix > 20 cm a cotes > 1400 metres < 1500 metres  1  Neu
gruix > 50 cm a cotes > 1400 metres < 1500 metres  2  Neu
Onades > 2.50 metres (maregassa)  1  Estat de la mar
Onades > 4.00 metres (mar brava)  2  Estat de la mar
Pedra > 2 cm, ratxa màxima > 25 m/s, esclafits i/o tornados 1 Temps Violent

Els llindars de fred, calor, calor nocturna i els llindars de ratxa màxima de vent es distribueixen territorialment, trobaràs més informació en aquest enllaç.

A l’apartat de Predicció general del web oficial del Servei Meteorològic de Catalunya hi ha una representació dels avisos vigents per cada dia i un enllaç a l’informe de cada avís.
La Predicció Municipal hora a hora a 72 hores permet obtenir quina és la predicció meteorològica de l’SMC per a qualsevol municipi de Catalunya, per un dia concret, amb un horitzó de predicció de 72 hores. La Predicció Municipal s’actualitza dos cops al dia, al matí al voltant de les 5 hores i a la tarda aproximadament a les 17 hores.

Estructura de les dades

La Predicció Municipal retorna 7 variables per a cada horadia, sent l’horitzó temporal de 72 hores. Aquestes variables són:

Variable Unitats
Estat del Cel ID Símbol
Temperatura °C
Temperatura de xafogor °C
Precipitació mm
Humitat relativa %
Velocitat del vent km/h
Direcció del vent graus

En el cas de l’estat del cel, es retorna un identificador del símbol a mostrar. Per obtenir les correspondències entre identificadors i símbols s’ha de consultar al següent recurs de l’API:
Metadades de símbols

També es pot obtenir una llista dels municipis al següent recurs:
Metadades de municipis

A la secció Predicció Municipal del web oficial del Servei Meteorològic de Catalunya hi ha una representació de la Predicció Municipal a 72 hores

La Predicció Municipal a 8 dies permet obtenir quina és la predicció meteorològica de l’SMC per a qualsevol municipi de Catalunya, per un dia concret, amb un horitzó de predicció de vuit dies. La Predicció Municipal s’actualitza un cop al dia a partir de les 8 hores.

Estructura de les dades

La Predicció Municipal retorna 4 variables per a cada dia, sent l’horitzó temporal de 8 dies. Aquestes variables són:

Variable Unitats
Estat del Cel ID Símbol
Temperatura Màxima °C
Temperatura Mínima °C
Probabilitat de precipitació %

En el cas de l’estat del cel, es retorna un identificador del símbol a mostrar. Per obtenir les correspondències entre identificadors i símbols s’ha de consultar al següent recurs de l’API:
Metadades de símbols

També es pot obtenir una llista dels municipis al següent recurs:
Metadades de municipis

A la secció Predicció Municipal del web oficial del Servei Meteorològic de Catalunya hi ha una representació de la Predicció Municipal.
La Predicció Municipal de l’Índex Ultraviolat (UVI) a 72 hores permet obtenir quina és la predicció de l’UVI per a qualsevol municipi de Catalunya, per un dia concret, amb un horitzó de predicció de 72 hores. La Predicció Municipal de l’UVI s’actualitza dos cops al dia, aproximadament a les 5 del matí i a les 5 de la tarda.

Estructura de les dades

La Predicció Municipal de l’UVI retorna 2 variables per a cada dia, sent l’horitzó temporal de 72 hores. Aquestes variables són:

Variable
UVI UVI màxim, sense nuvolositat
UVI_clouds UVI segons la predicció de nuvolositat

Els valors de l’UVI s’agrupen en les següents categories internacionals:

Categories d'exposició de la radiació UV. Valors d'UVI per cada categoria d'intensitat

Es pot obtenir una llista dels municipis al següent recurs: Metadades de municipis

A la secció Índex ultraviolat del web oficial del Servei Meteorològic de Catalunya hi ha una representació de la Predicció de l’UVI per capitals de comarca.
En el cas de la Predicció per al Pirineu, l’SMC posa a disposició diferents opcions de dades.

Per una banda, es genera una predicció del Pirineu basada en zones geogràfiques per a 3 dies d’horitzó de predicció. Aquesta està dividida en quatre franges de 6 hores (00-06h, 06-12h…), més una franja de 24h amb comentaris que fan referència al dia sencer.

Per altra banda, l’API també disposa d’un conjunt de prediccions específiques per un gran número de refugis i pics del Pirineu.

La predicció del Pirineu s’actualitza a les 14 hores.

Estructura de les dades

Zones de la predicció per al Pirineu per zones

ID Nom
1 Zona 1
3 Zona 2
4 Zona 3
5 Zona 4
6 Zona 5
7 Zona 6
8 Zona 7
Variables de la predicció per al Pirineu per zones

Les variables que es poden obtenir per a cada zona geogràfica depenen de la franja temporal. A la taula següent es descriuen les variables per a cada tipus de període.

Variable Descripció Unitats Període
Acumulació Acumulació de pluja en 24h, només si tenim probabilitat mm 2
Comentari Descripció pel període de 24h text 2
Cel Símbol de l’estat del cel ID Símbol 1
Visibilitat Visibilitat Veure taula 1
Probabilitat Probabilitat de precipitació Veure taula 1
Tempesta Probabilitat de tempesta Veure taula 1
Intensitat Intensitat de precipitació, només si tenim probabilitat Veure taula 1
Cota Cota de neu metres 1
Acumulació neu Acumulació de neu en 24h cm 2
Períodes
ID Període Descripció
1 6-Horari
2 Diari
Visibilitat
Valor Nom Descripció
1 Excel·lent Superior a 50 km
2 Bona Entre 10 i 50 km
3 Regular Entre 1 i 10 km
4 Dolenta Inferior a 1 km (boira)
Probabilitat de precipitació
Valor Descripció
1 No se n’espera
2 No es descarta (<10%)
3 Possible (10-30%)
4 Probable (30-70%)
5 Molt probable (>70%)
Intensitat de precipitació
Valor Descripció
1 Feble: quantitats inferiors a 3 mm en 30 minuts
2 Moderada: quantitats entre 3 mm i 20 mm en 30 minuts
3 Forta: quantitats superiors a 20 mm i fins a 40 mm en 30 minuts
4 Torrencial: quantitats superiors a 40 mm en 30 minuts
Tempesta
Valor Nom Descripció
1 No se n’espera 0%
2 No es descarta Inferior al 10%
3 Possible Entre 10% i 30%
4 Probable Entre 30% i 70%
5 Molt probable Superior al 70%
Acumulació pluja
Valor Nom Descripció
1 No se n’espera
2 Minsa 0,1-5mm
3 Poc abundant 5-20 mm
4 Abundant 20-50 mm
5 Molt abundant 50-100 mm
6 Extremadament abundant > 100 mm
Acumulació neu
Valor Nom Descripció
1 No se n’espera
2 Minsa < 2 cm
3 Poc abundant 2-5 cm
4 Abundant 5-10 cm
5 Molt abundant 10-40 cm
6 Extremadament abundant > 40 cm
Variables de la predicció per a refugis i pics del Pirineu
Variable Descripció Unitats
Isozero Altitud a la que trobem 0°C metres
Iso-10 Altitud a la que trobem -10°C metres
Humitat Humitat relativa %
Temperatura Temperatura °C
Direcció del vent Direcció del vent Graus
Velocitat del vent Velocitat del vent metres/segon

Per obtenir una llista dels pics i refugis consultables podeu fer servir els següents recursos:

Per saber a què corresponen els codis de símbols cal consultar el següent recurs de l’API:
Metadades de símbols

A la secció de Predicció per al Pirineu de la pàgina web oficial del Servei Meteorològic de Catalunya trobareu una representació amb la predicció de pics i refugis.
La Predicció de platges permet obtenir quina és la predicció meteorològica de l’SMC per a qualsevol platja, per un dia concret, amb un horitzó de predicció de 3 dies. La Predicció de platges s’actualitza un cop al dia a partir de les 8 hores.

Estructura de les dades

La Predicció per a platges i esports nàutics retorna 10 variables per a cada hora, sent l’horitzó temporal de 3 dies. Aquestes variables són:

Variable Unitats
Temperatura °C
Humitat relativa %
Velocitat del vent m/s
Direcció del vent graus
Estat del Cel ID Símbol
Altura ona m
Direcció ona graus
Temperatura de l’aigua °C
Uvi màxim
Uvi previst

En el cas de l’estat del cel, es retorna un identificador del símbol a mostrar. Per obtenir les correspondències entre identificadors i símbols s’ha de consultar al següent recurs de l’API:
Metadades de símbols

També es pot obtenir una llista de platges al següent recurs:  Metadades de platges

A la secció Predicció per a platges i esports nàutics del web oficial del Servei Meteorològic de Catalunya hi ha una representació de la predicció.

Operacions disponibles

Per veure les operacions disponibles per Pronòstic si us plau consulta la secció Operacions predicció.

Si estàs interessat en consumir qualsevol de les dades descrites anteriorment hauràs de fer una subscripció a l’API REST. Per fer-ho visita l’apartat procés de registre.