Dades de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA)

La Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) està formada per un conjunt d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA) que es troben distribuïdes per tot Catalunya. Cada EMA s’encarrega de mesurar un gran nombre de variables meteorològiques, a intervals regulars de temps, mitjançant un conjunt de sensors. Algunes d’aquestes variables són per exemple la temperatura, la humitat relativa o la precipitació.

Cal dir que no totes les EMA mesuren les mateixes variables, de manera que el conjunt de sensors disponibles pot ser diferent a cada estació. Per exemple, no té sentit mesurar el gruix de neu en una localització on no neva.

L’API ofereix accés a les dades enregistrades i transmeses per cada EMA, així com a la meta-informació pròpia d’estacions (nom, emplaçament, localització geogràfica, variables que mesura, estat..) i de variables (nom, unitats, acrònim, decimals…).

Com funciona una EMA?

És important conèixer el funcionament bàsic de les EMA, així com el flux de dades, per tal d’entendre com s’han estructurat les dades retornades per l’API.

Totes les EMA estan identificades per un codi únic i disposen d’un nom identificatiu i una breu descripció del seu emplaçament.

Durant la seva vida útil, una EMA pot tenir diferents estats que poden ser:

  • Operativa: l’EMA està funcionant,
  • Baixa temporal: l’EMA està aturada temporalment (per exemple, en cas de reparacions), o
  • Desmantellada: l’EMA ja no està instal·lada i actualment no hi ha registre de dades.

L’evolució en el transcurs del temps dels canvis d’estat conforma l’històric d’estats d’una EMA. En un moment donat una EMA només pot tenir un estat, al que hem anomenat estat actual.

De forma anàloga a una EMA, depenent del sensor de mesura, una variable també pot tenir diferents estats al llarg de la seva vida que poden ser:

  • Operativa: la variable s’està mesurant,
  • Baixa temporal: s’ha deixat de mesurar temporalment per reparacions, o
  • Desmantellada: el sensor s’ha tret de l’estació.

Com ja s’ha comentat, una EMA pot mesurar una variable meteorològica concreta a intervals regulars de temps. L’interval de mesura ha estat anomenat base temporal:

nom codi
Horària HO
Semi-horària SH
10 minutal DM
Minutal MI

Cada mesura d’una variable s’anomena lectura i està formada per un valor, una data que indica el període mostrat i, sempre que es tracti d’un valor extrem, una data extrema que indica el moment exacte en el qual s’ha enregistrat aquest valor màxim o mínim.

Totes les dades mesurades per una EMA passen un control de qualitat per determinar si el valor enregistrat és vàlid o no. Per tant, totes les lectures disposen d’un atribut estat que indica el resultat del procés de validació. Els valors possibles d’aquest atribut són:

  • espai en blanc: la dada no ha iniciat el procés de validació,
  • T: el procés de validació s’ha iniciat sobre la dada però està pendent d’un resultat,
  • V: la dada es considera vàlida,
  • N: la dada es considera invàlida.

Tipus de dades disponibles

Les dades mesurades són els registres de les estacions, amb el codi de validació corresponent, sense aplicar cap càlcul posterior. Aquests registres serveixen de base per elaborar la resta de dades que s’ofereixen.  Actualment, és possible consultar a l’API l’històric de dades mesurades per als darrers dos anys. En cas de voler registres anteriors a aquesta data podeu fer una petició a comercial.meteocat@gencat.cat.

Cada variable meteorològica està associada a un codi que es troba en un rang de [1-100].  Algunes de les més consultades són per exemple la Temperatura Màxima i Mínima, Precipitació, Pressió atmosfèrica, Velocitat o Direcció del Vent, etc. A continuació es facilita un exemple de resposta de l’API:

El resultat mostra, per la estació amb codi C7 i la variable amb codi identificador 3 (humitat relativa màxima amb valor expressat en %), una lectura de les 00:00h (UTC) el dia 01-01-2013.

També podem consultar (mitjançant un recurs diferent) les Últimes dades, que permeten conèixer quina ha estat la última dada enregistrada per una variable disponible a una EMA. El període de cerca per trobar la última dada comença 4 hores abans del moment en el qual es fa la consulta i arriba fins al moment actual. Si la última dada ha estat enregistrada abans d’aquest període es considera que no hi ha última dada i en aquest cas és recomanable fer una consulta a dades mesurades.

Aquestes dades resulten útils si per exemple la nostra aplicació vol mostrar únicament els darrers valors d’una variable en el moment actual (exemple: temperatura actual a Barcelona).

Els recursos estadístics són en realitat un conjunt de variables que representen càlculs estadístics sobre les dades mesurades, com per exemple la precipitació acumulada diària, el gruix de neu màxim mensual o la temperatura mitjana anual.

Estan organitzats en 3 blocs, segons el seu abast temporal:

Diaris

Els estadístics diaris es poden consultar a nivell de mes, de manera que obtindrem un valor per a cada dia del mes consultat. Actualment, és possible consultar l’històric de dades diàries per als darrers dos anys. En cas de voler registres anteriors a aquesta data podeu fer una petició a comercial.meteocat@gencat.cat.

El rang dels codis de variable dels estadístics diaris és [1000-1999] i la resposta està formada per una llista de valors per a cada dia del mes demanat, cada un d’ells acompanyat d’un atribut percentatge que indica el grau de fiabilitat/representativitat del valor expressat.

Exemple:

Aquest percentatge indica que el valor és 100% representatiu, doncs ha estat calculat a partir d’una mostra de dades amb la qualitat suficient per a donar un resultat fiable.

Mensuals

La mecànica amb els estadístics mensuals és la mateixa que amb els diaris, encara que en aquest cas preguntem per un any i obtenim un valor per a cada mes. Actualment, és possible consultar l’històric de dades mensuals des de l’any 2013. En cas de voler registres anteriors a aquesta data podeu fer una petició a comercial.meteocat@gencat.cat.

El rang de les variables és [2000-2999] i la resposta està formada per una llista de 12 valors, un per a cada mes de l’any especificat.

Anuals

En aquest cas la consulta retorna 1 valor per a cadascun dels anys en els quals l’estació ha estat operativa (tot l’històric disponible).

El rang de codis de variable és [3000-3999].

Les dades Auxiliars són dades discretes que es generen només quan s’enregistra precipitació. Així doncs, els períodes en els quals no hi ha precipitació no tenen valor associat. Cal tenir en compte que la comunicació amb les EMA és cada 30 minuts, de manera que aquests registres s’actualitzaran amb la mateixa cadència que les dades mesurades. Actualment, és possible consultar l’històric de dades auxiliars per als darrers dos anys.

El rang de codis de variable és [900-999].

Exemple d’una lectura per la variable 901 (Precipitació acumulada en 1 min) a l’estació UG (Viladecans):

En aquest cas, podem observar que a les 00:02h del dia 18-11-2013 es va enregistrar un valor de precipitació de 0.2 mm. L’estat de la lectura és vàlid (V) i la base temporal és minutal (MI).

Les dades de CMV, com el seu nom indica, són dades que han estat calculades a partir d’altres variables mesurades. Un exemple pot ser l’Evapotranspiració de referència (ETo). Cal tenir en compte que el càlcul de la ETO és horari, de manera que aquesta variable s’actualitzarà amb aquesta cadència.

El seu rang de codis de variable és [6000-6006].

Característica de les dates

Totes les mesures i valors de data/hora de la XEMA fan servir UTC (Temps Universal Coordinat). Per tal d’obtenir l’hora oficial en horari d’hivern cal afegir una hora al UTC i dues en horari d’estiu.

És important notar que les lectures estan etiquetades per davant, és a dir, una dada semi-horària amb data de registre de les 11:00h (UTC), vol dir que aquella dada representa l’interval de temps comprès des de les 11:00h (UTC) fins les 11:30h (UTC).

Operacions disponibles

Per veure les operacions disponibles per XEMA si us plau consulta la secció Operacions XEMA.

Si estàs interessat en consumir qualsevol de les dades descrites anteriorment hauràs de fer una subscripció a l’API REST. Pots registrar-te a l’apartat Procés de registre.